Current Prayer

Daily Prayer

Prayer Timings

Fajr

05:24 AM

Iqamah

05:50 AM

Ishraq

12:00 AM

Dhuhr

01:29 PM

Iqamah

02:00 PM

Asr

05:05 PM

Iqamah

06:30 PM

Maghrib

08:22 PM

Iqamah

08:22 PM

Isha

09:33 PM

Iqamah

09:50 PM

Jumu’ah 1

01:30 PM

Iqamah

02:00 PM

Jumu’ah 2

04:00 PM

Iqamah

04:20 PM

Day Date Fajr Ishraq Dhuhr Asr Maghrib Isha Sunrise Sunset
Adhan Iqamah Adhan Iqamah Adhan Iqamah Adhan Iqamah Adhan Iqamah
Mon 07-22-24 05:22 AM 05:50 AM 12:00 AM 01:29 PM 02:00 PM 05:05 PM 06:30 PM 08:24 PM 08:24 PM 09:36 PM 09:50 PM 06:36 AM 08:21 PM
Tue 07-23-24 05:22 AM 05:50 AM 12:00 AM 01:29 PM 02:00 PM 05:05 PM 06:30 PM 08:24 PM 08:24 PM 09:35 PM 09:50 PM 06:37 AM 08:21 PM
Wed 07-24-24 05:23 AM 05:50 AM 12:00 AM 01:29 PM 02:00 PM 05:05 PM 06:30 PM 08:23 PM 08:23 PM 09:34 PM 09:50 PM 06:37 AM 08:20 PM
Thu 07-25-24 05:24 AM 05:50 AM 12:00 AM 01:29 PM 02:00 PM 05:05 PM 06:30 PM 08:22 PM 08:22 PM 09:33 PM 09:50 PM 06:38 AM 08:19 PM
Fri 07-26-24 05:25 AM 05:50 AM 12:00 AM 01:29 PM 02:00 PM 05:05 PM 06:30 PM 08:22 PM 08:22 PM 09:33 PM 09:50 PM 06:39 AM 08:19 PM
Sat 07-27-24 05:26 AM 05:50 AM 12:00 AM 01:29 PM 02:00 PM 05:05 PM 06:30 PM 08:21 PM 08:21 PM 09:32 PM 09:50 PM 06:39 AM 08:18 PM
Sun 07-28-24 05:26 AM 05:50 AM 12:00 AM 01:29 PM 02:00 PM 05:05 PM 06:30 PM 08:21 PM 08:21 PM 09:31 PM 09:50 PM 06:40 AM 08:18 PM